H H Sh Khalifa bin Zayed Al Nahyan

  Season 1ST 2ND 3RD 4TH 5TH RUNS PRIZEMONEY
1 17/18 21 15 18 21 17 165 1,902,506
2 16/17 31 30 38 32 26 284 4,371,256
3 15/16 35 33 35 22 24 236 5,497,338
4 14/15 42 30 28 12 16 185 6,973,090
5 13/14 39 30 29 17 16 236 2,724,797
DATE CRS NAME HORSE RES WGT TYPE
14-Jan-18 ABU Madinat Zayed Molahen El Alhan (AE) 10 /10 57.5 50-80
14-Jan-18 ABU Madinat Zayed Meydan Du Paon (FR) 06 /10 53 50-80
14-Jan-18 ABU Abu Dhabi Mahfouz (AE) 12 /14 60 35-55
14-Jan-18 ABU Abu Dhabi Rb Grynade (US) 09 /14 56 35-55
14-Jan-18 ABU Al Raha Beach Asyyad (FR) 06 /8 56 55-80
14-Jan-18 ABU Al Ajban Mushairib (AE) 04 /14 58 Maid
13-Jan-18 SHJ Derrinstown Stud Moubarak (AE) 02 /16 58.5 0-35
13-Jan-18 SHJ Derrinstown Stud Baariz (AE) 01 /16 60 0-35
13-Jan-18 SHJ Shadwell Ifraaj (AE) 02 /13 54 0-65
13-Jan-18 SHJ Shadwell Zahee (FR) 08 /13 55 0-65
DATE CRS TIME NAME HORSE WGT TYPE
19-Jan-18 ALA 18:00 Asyad (AE) 60 Maid
19-Jan-18 ALA 18:30 Jeemi (FR) 57.5 0-45
19-Jan-18 ALA 18:30 Rb Burning Ash (US) 59 0-45
19-Jan-18 ALA 18:30 Wathiq (FR) 60 0-45
19-Jan-18 ALA 19:00 Maysson (FR) 55.5 Maid
19-Jan-18 ALA 19:30 Deyaar (FR) 60 0-70
19-Jan-18 ALA 19:30 Ifraaj (AE) 53 0-70
19-Jan-18 ALA 20:00 Sheikh Down (US) 53 50-90
19-Jan-18 ALA 20:00 Rb Rich Surprise (US) 56.5 50-90
21-Jan-18 ABU 17:00 Mulazim (FR) 60 Maid
21-Jan-18 ABU 17:00 Mushrif (FR) 60 Maid
21-Jan-18 ABU 17:30 Al Huda (AE) 55 0-55
21-Jan-18 ABU 17:30 Mahfouz (AE) 60 0-55
21-Jan-18 ABU 17:30 Hawafez (AE) 55 0-55
21-Jan-18 ABU 18:30 Shaheer (AE) 57 R Cond
21-Jan-18 ABU 18:30 Abu Alabyad (FR) 57 R Cond
21-Jan-18 ABU 18:30 Mahbooba (FR) 58 R Cond
21-Jan-18 ABU 19:30 Bainoona (FR) 57 Cond
21-Jan-18 ABU 19:30 Tahany (FR) 59 Cond